Volajte 0948 150 311

Zaparkované.sk - Plechové garáže

Reklamačné podmienky Zaparkované.sk

Reklamačné podmienky

Predávajúci ponúka možnosť vrátenia nepoužitého tovaru aj po zákonom stanovenej lehote a to do 7 dní. Pokiaľ chce kupujúci využiť, výmenu alebo vrátenie tovar aj po zákonom stanovenej lehoty a to až do 10 dní.  Musí byť tovar nepoužívaný, nepoškodený, kompletný vrátane príslušenstva, v originálnom balení a vrátane daňového dokladu o kúpe, vrátane reklamačného listu (reklamačný list vyplenený podľa vzoru uvedeného na stránke zaparkovane.sk) Využitie predĺženej lehoty na vrátenie tovaru nie je možné pri výrobkoch, ktoré zákazník získal v reklamačnom konaní (výmena za nový kus). 
Možnosť vrátenia nepoužitého tovaru aj po zákonom stanovenej lehote do 10 dní sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti)." 
8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. 
8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. 
8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu www.zaparkovane.sk predávajúceho.
8.4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar, ktorý zavinil kupujúci. 
8.5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. 
8.6. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po zaslaní tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie spolu s dokladom o zaplatení na poštovú adresu predávajúceho, ktorá je určená na zasielanie reklamácii a pošty. 
8.7. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu s ust. § 18 ods. 2 zákona tak, že doručí tovar na poštovú adresu predávajúceho a vyplní reklamačný formulár na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu, 
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu na poštovú adresu predávajúcemu, vrátane daňového dokladu o kúpe a kompletného príslušenstva tovaru, 
8.8. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. 
8.9. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na poštovú adresu predávajúceho. 
8.10. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. 
8.11. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. 
8.12. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. 
8.13. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený. V prípade záručnej doby skrátenej na 12 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na predaj už používaného tovaru označeného ako druhá trieda je kupujúci o tejto skutočnosti vopred informovaný. 
8.14. Predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť vadný tovar iným obdobným tovar s porovnateľnými technickými parametrami. 
8.15. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká 
a) nepredložením daňového dokladu o kúpe alebo kompletného príslušenstva, 
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, 
c) uplynutím záručnej doby tovaru, 
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, 
e) prirodzeným opotrebovaním tovaru - veci (alebo ich častí) spôsobené používaním, 
f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, 
g) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, 
h) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, 
i) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, 
j) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, 
k) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, 
l) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby. 
8.16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: 
a) odovzdaním opraveného tovaru, 
b) výmenou tovaru za nový tovar - resp. predávajúci môže nahradiť vadný tovar iným obdobným tovarom s porovnateľnými technickými parametrami, 
c) vrátením kúpnej ceny tovaru 
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, 
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. 
8.17. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu. 
8.18. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba, produkty druhej triedy) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. 
8.19. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. 
8.20. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné. 
8.21. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom: 
a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, 
b) predávajúci vadný tovar vymení - predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť vadný tovar iným obdobným tovarom s porovnateľnými technickými parametrami. 
8.22. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom: 
a) výmenou tovaru za nový kus, resp. po dohode so zákazníkom za iný tovar rovnakých, alebo podobných funkčných parametrov, 
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar. 
8.23. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne. 
8.24. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

zaparkovane.sk