Volajte 0948 150 311

Zaparkované.sk - Plechové garáže

Všeobecné obchodné podmienky(VOP)

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky skratka "VOP" upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim

 

Názov spoločnosti: Ján Fupšo PROMONT
Adresa: Setechov 535, Petrovice 013 53
IČO: 46489550
DIČ: 1077887074
IČ DPH: SK1077887074
Bankové spojenie: VUB a.s.


Prosím realizujte úhradu v prospech účtu č.: 3020 8616 53/0200


(ďalej len "predávajúci") a kupujúcim(kupujúceho identifikujú riadne vyplnený objednávkový formulár), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.zaparkovane.sk
1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu www.zaparkovane.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.
1.3. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu www.zaparkovane.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je daná skladovými zásobami predávajúceho a dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2. Spôsob zatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
2.2. Po odoslaní objednávky bude táto objednávka spracovaná predávajúcim a na e-mailovú adresu kupujúceho bude doručené potvrdenie o vykonanej objednávke. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.
2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a iných služieb(poštovné a pod.), názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, a pod.).
2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru(číslo objednávky). V prípade zrušenia objednávky v stanovenom termíne predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní, od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:
- dodať na základe objednávky kupujúceho tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, riadne zabalený na prepravu spôsobom potrebným na jeho bezpečné dopravenie pre kupujúceho,
- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, ak je potrebný), daňový doklad.
3.2. Predávajúci má právo na riadne a zaplatenie kúpnej za dodaný tovar v dohodnutej výške a termíne.
3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená na internetových stránkach www.zaparkovane.sk. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 7 dní na bankový účet kupujúceho.

4.Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.Kupujúci je povinný:
- prevziať objednaný tovar v dohodnutej odbernej lehote,
- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za objednaný tovar v dohodnutej výške a v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
4.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami po záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov v elektronickom katalógu internetových stránkach elektronického obchodu www.zaparkovane.sk.
5.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený po dohode z kupujúcim predĺžiť lehotu na dodanie tovaru. V prípade, ak kupujúci po e-mailovom potvrdení objednávky predávajúceho neprevezme tovar v odbernej lehote 18 dní bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, je predávajúci oprávnený účtovať poplatok za obstaranie tovaru vo výške 30,- eur + poštovné, ktorý je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu za nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy. Po uplynutí odbernej lehoty je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. (upraviť na 3 pokusy o doručenie).
5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.4. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené kupujúcim v akceptácii objednávky predávajúcim.
5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.
5.7. Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom vybranej zásielkovej služby na uvedené kontaktné údaje kupujúceho na akceptácii objednávky v rámci Slovenskej republiky. Faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list a tlačivo reklamačného formuláru sú dodávané spolu s tovarom. Doba dodania tovaru je max. 14 pracovných dní, pokiaľ nie je pri produkte uvedené inak (odstupnosť tovaru može byť uvedená a zmenená jednotlivo zobrazenou informáciou pri danom produkte na internetových stránkach www.zaparkovane.sk ). Tovar zasielame prostredníctvom zmluvnej kuriérskej spoločnosti.
5.7.1 Pri tovare kde je možné objednať služby "montáž a doprava" a je pri produkte špecifikovaná výška poplatku za túto službu, kontaktuje pracovník obchodu zaparkovane.sk e-mailom alebo telefonicky po obdržaní objednávky odberateľa za účelom špecifikovania času a miesta dopravy a montáže objednaného tovaru. Suma za nadštandardnú službu bude účtovaná spolu s cenou za tovar a predávajúci odbrerateľovi vystaví riadny daňový doklad.
5.8. Ak Vám tovar po obdržaní nášho e-mailu o expedovaní tovaru nebol doručený, kontaktujte nás prosím na uvedených kontaktných údajoch našej spoločnosti. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.
5.9. Kupujúci je povinný po prebratí skontrolovať zásielku. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar je poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu e-mailom a vyzve predávajúceho na odstránenie vady tovaru, na uplatnenie zľavy na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru na dodanie nového tovaru kupujúcemu.
5.10. Kupujúci ku každej zásielke v balení obdrží faktúru, ktorá slúži ako záručný list a taktiež obdrží reklamačný formulár, ktorý slúži na vrátenie tovaru a zadanie reklamácie.

6. Kúpna cena

6.1. Spôsoby platieb a výška dopravných nákladov
a) spôsob dopravy prostredníctvom kuriéra, tovar zaslaný na dobierku - výška poštovného a poplatok za dobierku je daný podľa hmotnosti a rozmerov tovaru +  dobierka 1,80 s DPH.
b) spôsob dopravy prostredníctvom kuriéra, platba vopred, prevodom na účet predávajúceho je daná podľa hmotnosti a rozmerov tovaru
c) osobný odber - 0€ - v mieste prevádzky obchodu www.zaparkovane.sk
d) doprava tovaru pracovníkom www.zaparkovane.sk spolu so službou montáž objednaného zariadenia, poplatok stanovený individuálne k danému produktu a miestu dodania. Výška poplatku je uvedená pri danom produkte na stránkach www.zaparkovane.sk (poplatok za dopravu, montáž a prípadné dodatočné práce sa hradia ihneď po montáži alebo po dohode prevodom na účet dodávateľa)
6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou: dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej doručovacie služby, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.3. Všetky akcie a zľavy na predávaný tovar sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
6.4. Upozornenie, chyby a omyly v názvoch, popisoch a vo vyobrazení produktov sú vyhradené. Ceny produktov vo výške 0,00 € sú neplatné. Údaj o počte produktov na internetovej stránke predávajúceho www.zaparkovane.sk majú len informatívny charakter.
6.5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7. Porušenie kúpnej zmluvy

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho podľa bodu 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak kupujúci po e-mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar v odbernej lehote 18 dní bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za obstaranie tovaru, v ktorom sú zahrnuté aj poštovné náklady na expedovanie a spätné doručenie zásielky na našu adresu. V prípade kuriérskej služby ide o tri pokusy o doručenie zásielky. Po treťom neúspešnom pokuse kuriérska služba vráti zásielku na našu adresu. Poplatok za obstaranie tovaru, v ktorom sú zahrnuté aj poštovné náklady na expedovanie a spätné doručenie záväzne objednaného tovaru je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu za nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy. V prípade kuriéra ide o tri opakované pokusy doručiť zásielku zákazníkovi. K nedodržaniu, porušeniu kúpnej zmluvy dochádza aj v prípade, ak kupujúci odmietol zásielku prevziať bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy. V týchto prípadoch je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za obstaranie tovaru a predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
Nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy je možné vyriešiť aj takýmto spôsobom:
a) zákazník uhradí sumu, ktorá predstavuje náklady spojené s poštovným a balným, ktoré bolo za Vás uhradené pri expedovaní tovaru, ktorý ste si záväzne objednali.
b) zákazník má taktiež možnosť požiadať o opakované zaslanie zásielky na dobierku. V tomto prípade budú zákazníkovi účtované ďalšie poštovné náklady podľa hmotnosti a rozmeru tovaru, ktoré budú prirátané k celkovej sume objednávky.
1. Záväzne ste si objednali tovar na Vami udané kontaktné údaje v objednávke, následne ste obdržali aj potvrdenie objednávky, v ktorom ste boli informovaný o objednanom tovare, množstve, cene za tovar, cene za doručenie objednaného tovaru, dátum objednávky, o termíne doručenia zásielky a iné informácie.
2. Tovar bol na Vami kontaktné údaje ( dodaciu adresu ) riadne expedovaný. Naša spoločnosť neskúma pravosť údajov, pretože každú objednávku považuje za serióznu a záväznú zo strany zákazníka. V prípade, že ste objednávku odoslali omylom, alebo ste objednávku neodoslali vy, bolo potrebné nás o tejto skutočnosti informovať emailom a to v lehote uvedenej v bode vo VOP.
3. O expedovaní tovaru bol zákazník riadne informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade nedoručenia objednaného tovaru po expedovaní do 3 dní po obdržaní e-mailu o expedovaní v prípade kuriérskej služby sa Vám následne kuriér pokúšal zásielku trikrát doručiť a pred doručením sa Vás snažil kontaktovať aj telefonicky.
4. Z Vašej strany sme neboli nijak informovaný o možných problémoch pri doručení zásielky ani sme v odbernej lehote od Vás neobdržali písomné odstúpenie od zmluvy.
5. Pri expedovaní objednávky, ktorú ste si záväzne objednali a ktorá Vám bola následne expedovaná na Vami udanú adresu, boli riadne uhradené všetky poštovné náklady súvisiace s odoslaním tovaru a náklady za spätné doručenie zásielky na našu adresu.
V prípade, že si zákazník nezvolí ani jednu z vyššie uvedených možností, zákazníkovi bude automaticky účtovaný poplatok za obstaranie tovaru vo výške 30,- eur. V poplatku za obstaranie tovaru sú zahrnuté aj poštovné náklady za expedovanie a spätné doručenie zásielky na našu adresu. Za týmto účelom budú zákazníkovi zaslané platobné informácie potrebné k úhrade obstarávacieho poplatku a to elektronickou formou so splatnosťou 10 dní od doručenia tejto upomienky. Obstarávací poplatok 30,- eur je možno taktiež zaplatiť poštovou poukážkou na adresu našej spoločnosti. Zároveň Vás upozorňujeme, že v prípade neuhradenia, budeme nútení podniknúť právne kroky v prospech vymožiteľnosti v súlade s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami našej spoločnosti, s ktorými ste súhlasili s odoslaní objednávky.

8. Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
9.2. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch a za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
9.3. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
9.4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
9.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
9.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú sumu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 7 pracovných dní, od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
10.2. Kupujúcemu, ak je spotrebiteľ, vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovaniu tovaru. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.
10.3. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
10.4. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
10.5. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou, poštou alebo e-mailom.
10.6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom, dokladu o zaplatení a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.
10.7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu nepoužitý tovar v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní, od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
10.8. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar vrátane poštovných nákladov, ktoré kupujúci vynaložil pri objednaní tovaru. Náklady spojené na vrátenie tovaru znáša kupujúci v prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nebol vadný.
10.9. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11. Recenzie u výrobkov

Vyhradzujeme si právo nezverejniť u výrobkov recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno našej spoločnosti.

12. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.zaparkovane.sk. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok.
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.